- Downtown hotel HaNoi-Cheap hostel room Downtown HaNoi .
Cập nhập:
Lượt xem:
history    Top Page
Giới thiệu

DOWNTOWN HOTEL HANOI
Add: No.1-3 Hàng Phèn Str - Hoàn  Kiếm  - Hà Nội
Tel: (84.24)39233411- 39233999  -  Fax : (84.24).39233412
Hotline:84.1234574477
Email:
bookingdowntownhotel@gmail.com
Website:www.Hanoidowntownhotel.com

Total Click: 157097

Online now: 12